Nam nhằm thúc đẩy và khai thác trực tiếp nguồn nhân lực CNTT Việt Nam." /> Nam nhằm thúc đẩy và khai thác trực tiếp nguồn nhân lực CNTT Việt Nam."/> Nam nhằm thúc đẩy và khai thác trực tiếp nguồn nhân lực CNTT Việt Nam." />