cuộc thi “Tự tạo website trực tuyến” đã nhận được hơn 400 website dự thi. Theo thống kê của hệ thống contest.eqvn.net (website tổ chức cuộc thi), sau một tháng, website đã thu hút được hơn 60.000 lượt viếng thăm và khoảng 350 thí sinh đăng ký dự thi.

" /> cuộc thi “Tự tạo website trực tuyến” đã nhận được hơn 400 website dự thi. Theo thống kê của hệ thống contest.eqvn.net (website tổ chức cuộc thi), sau một tháng, website đã thu hút được hơn 60.000 lượt viếng thăm và khoảng 350 thí sinh đăng ký dự thi.

"/> cuộc thi “Tự tạo website trực tuyến” đã nhận được hơn 400 website dự thi. Theo thống kê của hệ thống contest.eqvn.net (website tổ chức cuộc thi), sau một tháng, website đã thu hút được hơn 60.000 lượt viếng thăm và khoảng 350 thí sinh đăng ký dự thi.

" />