Tại hội nghị khách hàng của công ty Điện Toán Truyền Số Liệu (VDC) diễn ra ngày 29/11/2006, nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet này đã công bố chương trình "MegaVNN – xã hội hóa Internet"." /> Tại hội nghị khách hàng của công ty Điện Toán Truyền Số Liệu (VDC) diễn ra ngày 29/11/2006, nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet này đã công bố chương trình "MegaVNN – xã hội hóa Internet"."/> Tại hội nghị khách hàng của công ty Điện Toán Truyền Số Liệu (VDC) diễn ra ngày 29/11/2006, nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet này đã công bố chương trình "MegaVNN – xã hội hóa Internet"." />