http://www.exsoccer.vn, trước khi chính thức bước vào giai đoạn Close Beta sắp tới." /> http://www.exsoccer.vn, trước khi chính thức bước vào giai đoạn Close Beta sắp tới."/> http://www.exsoccer.vn, trước khi chính thức bước vào giai đoạn Close Beta sắp tới." />