Công ty TNHH Minh Hiếu đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi quyết định tin học hóa hoạt động quản lý doanh nghiệp bằng việc ứng dụng giải pháp ERP của Oracle." /> Công ty TNHH Minh Hiếu đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi quyết định tin học hóa hoạt động quản lý doanh nghiệp bằng việc ứng dụng giải pháp ERP của Oracle."/> Công ty TNHH Minh Hiếu đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi quyết định tin học hóa hoạt động quản lý doanh nghiệp bằng việc ứng dụng giải pháp ERP của Oracle." />