một tháng, dao động trong khoảng 10-15 triệu đồng. Cạnh đó, lác đác xuất hiện vài chiếc Wii ở mức giá khá hấp dẫn: 7,5 triệu đồng.

" /> một tháng, dao động trong khoảng 10-15 triệu đồng. Cạnh đó, lác đác xuất hiện vài chiếc Wii ở mức giá khá hấp dẫn: 7,5 triệu đồng.

"/> một tháng, dao động trong khoảng 10-15 triệu đồng. Cạnh đó, lác đác xuất hiện vài chiếc Wii ở mức giá khá hấp dẫn: 7,5 triệu đồng.

" />