www.sfone.com.vn (Web SMS và Web SMS Chat). Với Web SMS, các thuê bao S-Fone có thể gửi tin nhắn từ web đến ĐTDĐ là thuê bao của S-Fone hay các mạng di động khác và được miễn phí 5 tin nhắn nội mạng mỗi ngày." /> www.sfone.com.vn (Web SMS và Web SMS Chat). Với Web SMS, các thuê bao S-Fone có thể gửi tin nhắn từ web đến ĐTDĐ là thuê bao của S-Fone hay các mạng di động khác và được miễn phí 5 tin nhắn nội mạng mỗi ngày."/> www.sfone.com.vn (Web SMS và Web SMS Chat). Với Web SMS, các thuê bao S-Fone có thể gửi tin nhắn từ web đến ĐTDĐ là thuê bao của S-Fone hay các mạng di động khác và được miễn phí 5 tin nhắn nội mạng mỗi ngày." />