Công ty Viễn Thông Điện Lực (EVN Telecom), ngày hôm nay, 15/12/2006, công bố chính thức cung cấp dịch vụ EV–DO cho mạng di động EVN toàn quốc." /> Công ty Viễn Thông Điện Lực (EVN Telecom), ngày hôm nay, 15/12/2006, công bố chính thức cung cấp dịch vụ EV–DO cho mạng di động EVN toàn quốc."/> Công ty Viễn Thông Điện Lực (EVN Telecom), ngày hôm nay, 15/12/2006, công bố chính thức cung cấp dịch vụ EV–DO cho mạng di động EVN toàn quốc." />