2 triệu bản trên toàn cầu sau 6 tuần phát hành thì nay, kỷ lục trên đã bị Burger King phá vỡ với hơn 2 triệu bản bộ 3 game dành cho Xbox và Xbox360 gồm Pocketbike Racer, Big Bumpin' và Sneak King được tiêu thụ chỉ trong 4 tuần.

" /> 2 triệu bản trên toàn cầu sau 6 tuần phát hành thì nay, kỷ lục trên đã bị Burger King phá vỡ với hơn 2 triệu bản bộ 3 game dành cho Xbox và Xbox360 gồm Pocketbike Racer, Big Bumpin' và Sneak King được tiêu thụ chỉ trong 4 tuần.

"/> 2 triệu bản trên toàn cầu sau 6 tuần phát hành thì nay, kỷ lục trên đã bị Burger King phá vỡ với hơn 2 triệu bản bộ 3 game dành cho Xbox và Xbox360 gồm Pocketbike Racer, Big Bumpin' và Sneak King được tiêu thụ chỉ trong 4 tuần.

" />