Các server RoK trở lại hoạt động vào lúc 00h00 ngày 11/2/2007 cùng với việc áp dụng những tính năng mới đáp ứng thông tư 60.

" /> Các server RoK trở lại hoạt động vào lúc 00h00 ngày 11/2/2007 cùng với việc áp dụng những tính năng mới đáp ứng thông tư 60.

"/> Các server RoK trở lại hoạt động vào lúc 00h00 ngày 11/2/2007 cùng với việc áp dụng những tính năng mới đáp ứng thông tư 60.

" />