Station.com của Sony cho biết phiên bản trò chơi Mortal Kombat II dành cho chiếc console thế hệ mới PlayStation 3 sẽ được phát hành vào tháng 3 sắp tới ở mức giá 4,99USD.

" /> Station.com của Sony cho biết phiên bản trò chơi Mortal Kombat II dành cho chiếc console thế hệ mới PlayStation 3 sẽ được phát hành vào tháng 3 sắp tới ở mức giá 4,99USD.

"/> Station.com của Sony cho biết phiên bản trò chơi Mortal Kombat II dành cho chiếc console thế hệ mới PlayStation 3 sẽ được phát hành vào tháng 3 sắp tới ở mức giá 4,99USD.

" />