hội thảo an ninh mạng và bảo mật dữ liệu (20 và 21/3/2007), vấn đề an ninh mạng trở nên “nóng” đối với tất cả đại biểu tham dự. Hơn 100 câu hỏi đã được gửi đến ban tổ chức, trong đó nhiều câu vẫn chưa được trả lời ngay." /> hội thảo an ninh mạng và bảo mật dữ liệu (20 và 21/3/2007), vấn đề an ninh mạng trở nên “nóng” đối với tất cả đại biểu tham dự. Hơn 100 câu hỏi đã được gửi đến ban tổ chức, trong đó nhiều câu vẫn chưa được trả lời ngay."/> hội thảo an ninh mạng và bảo mật dữ liệu (20 và 21/3/2007), vấn đề an ninh mạng trở nên “nóng” đối với tất cả đại biểu tham dự. Hơn 100 câu hỏi đã được gửi đến ban tổ chức, trong đó nhiều câu vẫn chưa được trả lời ngay." />