Một trong các điểm quan trọng nhất của thoả thuận này là: FPT sẽ trở thành đối tác chiến lược công nghệ của Agribank. " /> Một trong các điểm quan trọng nhất của thoả thuận này là: FPT sẽ trở thành đối tác chiến lược công nghệ của Agribank. "/> Một trong các điểm quan trọng nhất của thoả thuận này là: FPT sẽ trở thành đối tác chiến lược công nghệ của Agribank. " />