Tuần lễ đấu giá các kỷ vật thể thao đã kết thúc vào 17 giờ ngày 31/3/2007. Các  phiên đấu giá trực tuyến kỷ vật thể thao gây quỹ từ thiện tại chodientu.vn đã góp được số tiền 27 triệu 960 ngàn đồng.

" /> Tuần lễ đấu giá các kỷ vật thể thao đã kết thúc vào 17 giờ ngày 31/3/2007. Các  phiên đấu giá trực tuyến kỷ vật thể thao gây quỹ từ thiện tại chodientu.vn đã góp được số tiền 27 triệu 960 ngàn đồng.

"/> Tuần lễ đấu giá các kỷ vật thể thao đã kết thúc vào 17 giờ ngày 31/3/2007. Các  phiên đấu giá trực tuyến kỷ vật thể thao gây quỹ từ thiện tại chodientu.vn đã góp được số tiền 27 triệu 960 ngàn đồng.

" />