Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và tập đoàn FPT ngày 17/4, tại Hà Nội đã ký thoả thuận hợp tác đồng tổ chức chương trình đào tạo “Thương mại điện tử và các ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp” cho doanh nhân nữ Việt Nam & chương trình “Phát triển chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp tin học hàng đầu” trong năm 2007. " /> Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và tập đoàn FPT ngày 17/4, tại Hà Nội đã ký thoả thuận hợp tác đồng tổ chức chương trình đào tạo “Thương mại điện tử và các ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp” cho doanh nhân nữ Việt Nam & chương trình “Phát triển chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp tin học hàng đầu” trong năm 2007. "/> Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và tập đoàn FPT ngày 17/4, tại Hà Nội đã ký thoả thuận hợp tác đồng tổ chức chương trình đào tạo “Thương mại điện tử và các ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp” cho doanh nhân nữ Việt Nam & chương trình “Phát triển chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp tin học hàng đầu” trong năm 2007. " />