Khởi động máy tính HP & trúng Mercedes” cho tất cả các khách hàng cuối cùng mua máy tính xách tay của HP sẽ kết thúc nhận phiếu dự thưởng vào ngày 30/4/2007 và lễ bốc thăm trúng thưởng sẽ được tổ chức ngày 15/5/2007 tại TP.HCM. " /> Khởi động máy tính HP & trúng Mercedes” cho tất cả các khách hàng cuối cùng mua máy tính xách tay của HP sẽ kết thúc nhận phiếu dự thưởng vào ngày 30/4/2007 và lễ bốc thăm trúng thưởng sẽ được tổ chức ngày 15/5/2007 tại TP.HCM. "/> Khởi động máy tính HP & trúng Mercedes” cho tất cả các khách hàng cuối cùng mua máy tính xách tay của HP sẽ kết thúc nhận phiếu dự thưởng vào ngày 30/4/2007 và lễ bốc thăm trúng thưởng sẽ được tổ chức ngày 15/5/2007 tại TP.HCM. " />