• Thứ Tư, 25/04/2007 08:13 (GMT+7)

  FPT tiến hành đại hội cổ đông năm 2007

  Ngày 22/4/2007, tại trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Mỹ Đình, Hà Nội, công ty FPT đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2007. Tham dự có 515 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 45.962.637 cổ phần bằng 75,6% vốn điều lệ của công ty.

  Ông Nguyễn Điệp Tùng, uỷ viên HĐQT đã trình bày báo cáo tài chính 2006, khẳng định FPT đã tiếp tục 1 năm hoàn thành kế hoạch và duy trì sự tăng trưởng. Doanh thu thuần của FPT đạt 11.693 tỷ đồng (tương đương 730 triệu USD), hoàn thành 99.69% kế hoạch năm 2006, tăng trưởng 42.4% so với năm 2005. Mức tăng trưởng lợi nhuận của FPT cao hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng doanh thu.

  Lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 609 tỷ đồng, tăng 77% so với năm trước và đạt 110% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng tăng 60,5% và đạt 109% kế hoạch. Tổng lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ là 450 tỷ đồng, lợi tức cơ bản trên mỗi cổ phần đạt 8.008 đồng, đạt 80,08% mệnh giá mỗi cổ phiếu. Các cổ đông đã nhận 12% cổ tức bằng tiền mặt; tỷ lệ thu nhập cổ đông/vốn điều lệ bình quân đạt 70,3%; tỷ lệ thu nhập cổ đông/vốn điều lệ hiện hành đạt 65%.

  Về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2006, ngoài việc đã được nhận 12% cổ tức bằng tiền mặt, các cổ đông FPT từ 2 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới khi chia cổ tức 2006 bằng cổ phiếu. Khi tăng vốn từ quỹ thặng dư, 2 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nói cách khác, ngoài việc nhận 12% cổ tức bằng tiền mặt, từ 4 cổ phiếu hiện tại, đến tháng 10/2007, mỗi cổ đông FPT sẽ có thêm 5 cổ phiếu mới.

  FPT sẽ phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không quá 0,5% vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức 2006 bằng cổ phiếu cho đối tượng là người lao động có đủ 2 năm công tác tại FPT và một số cán bộ có năng lực mới chuyển về làm việc tại FPT; phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp trong năm 2006 với số lượng không quá 0,75% vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức 2006 bằng cổ phiếu.

  FPT cũng phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động theo chương trình lựa chọn nhận một phần lương bằng quyền mua cổ phiếu; phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ; phát hành thêm cổ phần từ quỹ thặng dư vốn với số lượng phát hành bằng 50% vốn điều lệ vào thời điểm phát hành (số cổ phiếu tương ứng với số tiền thặng dư mà mỗi cổ đông được chia sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số tiền thặng dư còn lại sau khi làm tròn được giữ lại quỹ thặng dư của công ty và thời điểm phát hành: không muộn hơn tháng 10/2007).

  Theo FPT

  ID: O0704_1