Nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp SAP ngày 29/5, tại Hà Nội, đã quyết định chọn công ty cổ phần Thương Mại Công Nghệ Mới Kim Tự Tháp (Pythis) làm đối tác chiến lược của mình tại Việt Nam." /> Nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp SAP ngày 29/5, tại Hà Nội, đã quyết định chọn công ty cổ phần Thương Mại Công Nghệ Mới Kim Tự Tháp (Pythis) làm đối tác chiến lược của mình tại Việt Nam."/> Nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp SAP ngày 29/5, tại Hà Nội, đã quyết định chọn công ty cổ phần Thương Mại Công Nghệ Mới Kim Tự Tháp (Pythis) làm đối tác chiến lược của mình tại Việt Nam." />