tình trạng cắt trộm cáp quang biển. Trước đó, tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông (VNPT) đã có công văn số 167/CV – VPTH báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ về tình trạng này." /> tình trạng cắt trộm cáp quang biển. Trước đó, tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông (VNPT) đã có công văn số 167/CV – VPTH báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ về tình trạng này."/> tình trạng cắt trộm cáp quang biển. Trước đó, tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông (VNPT) đã có công văn số 167/CV – VPTH báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ về tình trạng này." />