www.ebay.vn nhằm kết nối người dùng với thị trường trực tuyến toàn cầu www.ebay.com vào ngày 26/6/2007 tại TP.HCM.  " /> www.ebay.vn nhằm kết nối người dùng với thị trường trực tuyến toàn cầu www.ebay.com vào ngày 26/6/2007 tại TP.HCM.  "/> www.ebay.vn nhằm kết nối người dùng với thị trường trực tuyến toàn cầu www.ebay.com vào ngày 26/6/2007 tại TP.HCM.  " />