Ban tổ chức sự kiện ICT in Finance 2007 (Ứng dụng CNTT trong ngành tài chính) ngày 12/7/2007 đã tổ chức họp báo. Hội nghị các CIO sẽ diễn ra vào ngày 19/9/2007.

" /> Ban tổ chức sự kiện ICT in Finance 2007 (Ứng dụng CNTT trong ngành tài chính) ngày 12/7/2007 đã tổ chức họp báo. Hội nghị các CIO sẽ diễn ra vào ngày 19/9/2007.

"/> Ban tổ chức sự kiện ICT in Finance 2007 (Ứng dụng CNTT trong ngành tài chính) ngày 12/7/2007 đã tổ chức họp báo. Hội nghị các CIO sẽ diễn ra vào ngày 19/9/2007.

" />