Sau một số rắc rối gần đây nhất với Epic Game về Unreal Engine 3, tương lai tựa game Too Human (X360) của Silicon Knights tỏ ra khá mịt mờ." /> Sau một số rắc rối gần đây nhất với Epic Game về Unreal Engine 3, tương lai tựa game Too Human (X360) của Silicon Knights tỏ ra khá mịt mờ."/> Sau một số rắc rối gần đây nhất với Epic Game về Unreal Engine 3, tương lai tựa game Too Human (X360) của Silicon Knights tỏ ra khá mịt mờ." />