Pivotal Games và Eidos Interactive thông báo Crossfire là thành viên mới của dòng Conflict dưới tên Conflict: Denied Ops và sẽ xuất hiện trên PC, PS3 và Xbox 360 đầu năm sau." /> Pivotal Games và Eidos Interactive thông báo Crossfire là thành viên mới của dòng Conflict dưới tên Conflict: Denied Ops và sẽ xuất hiện trên PC, PS3 và Xbox 360 đầu năm sau."/> Pivotal Games và Eidos Interactive thông báo Crossfire là thành viên mới của dòng Conflict dưới tên Conflict: Denied Ops và sẽ xuất hiện trên PC, PS3 và Xbox 360 đầu năm sau." />