nghiệm thu nhiều dự án ERP trong tháng 6/2007, giữa tháng 9/2007 SS4U đã ký hợp đồng nghiệm thu 2 dự án ERP phức tạp và ký được thêm hợp đồng mới." /> nghiệm thu nhiều dự án ERP trong tháng 6/2007, giữa tháng 9/2007 SS4U đã ký hợp đồng nghiệm thu 2 dự án ERP phức tạp và ký được thêm hợp đồng mới."/> nghiệm thu nhiều dự án ERP trong tháng 6/2007, giữa tháng 9/2007 SS4U đã ký hợp đồng nghiệm thu 2 dự án ERP phức tạp và ký được thêm hợp đồng mới." />