• Thứ Tư, 28/11/2007 13:50 (GMT+7)

  Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận về chương trình ứng dụng CNTT 2007 - 2010

  Ngày 12/11/2007, tại văn phòng Chính Phủ, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo bộ TTTT, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan cùng dự, phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có kết luận.

  Hình minh hoạ

  PTT Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo bộ TTTT về đề án “Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Chương trình)”.

  Cùng dự buổi làm việc đã có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương đại diện các khu vực trong cả nước.

  Kết luận của PTT Nguyễn Thiện Nhân như sau:

  1. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của bộ TTTT trong việc tiếp nhận, kế thừa các kết quả của đề án 112 và triển khai thực hiện nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính Phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước cần được hiểu là để triển khai thực hiện nghị định số 64/2007/NĐ-CP.

  2. Giao bộ TTTT:

  • Phối hợp với các bộ để xác định rõ tên, nội dung chủ yếu một số đề án, dự án ứng dụng CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ cần thực hiện thống nhất từ các bộ tới các địa phương (gọi tắt là các dự án đặc thù cấp ngành). Cần phân định rõ các nội dung, nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, cấp địa phương, trình tự phối hợp khi triển khai các đề án, dự án như vậy để các cấp chủ động chỉ đạo triển khai. Bên cạnh viện triển khai các đề án, dự án ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước có tính đặc thù của các ngành, cần chỉ rõ các nhiệm vụ có tính chất chung ở mọi cơ quan, mọi cấp như: tin học hóa hoạt động của các văn phòng bộ, UBND các cấp, các sở; tích hợp và cập nhật hóa các báo cáo về tình hình triển khai công tác phục vụ lãnh đạo các cấp; các giao diện điện tử của các cơ quan tới người dân (gọi tắt là các dự án dùng chung).
  • Cần xác định rõ cơ quan chủ trì, thời gian thực hiện và hoàn thành những nội dung, nhiệm vụ liên quan đối với cả 2 loại dự án đặc thù ngành và dự án dùng chung trong chương trình.
  • Cần khẩn trương hoàn thành trước ngày 31/12/2007 các quy định là tiền đề để có thể triển khai nhanh, thống nhất, hiệu quả cao chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan: cơ chế xây dựng, thẩm định, triển khai các dự án CNTT-TT ở cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp bộ. Nếu quy định Thủ Tướng Chính Phủ hoặc bộ được ủy quyền phải phê duyệt đề án ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước của tất cả 64 tỉnh, thành, các bộ và cơ quan ngang bộ như đã nêu trong nghị định số 64/2007/NĐ-CP thì bộ TTTT phải trình Thủ Tướng Chính Phủ sửa đổi cho phù hợp.
  • Xác định rõ hơn trách nhiệm của bộ TTTT, các bộ, UBND các tỉnh, thành phố, các công ty trong ngành CNTT-TT trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc tin học hóa hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước toàn quốc, tránh đầu tư trùng lắp, không tương thích, xung đột lợi ích khi triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở các cơ sở và các hệ thống mạng địa phương và quốc gia.
  • Xây dựng và công bố trước ngày 31/12/2007 các tiêu chuẩn kỹ thuật về CNTT cần được áp dụng ở các địa phương, các bộ khi triển khai chương trình này.
  • Phối hợp với bộ KHĐT, bộ Tài Chính đề xuất kế hoạch vốn ngân sách cho chương trình ở cấp tỉnh và các bộ giai đoạn 2008 - 2010. Chú ý khai thác các kết quả đã đầu tư về trang thiết bị, phần mềm dùng chung, đào tạo nhân lực mà đề án 112 đã triển khai, tránh đầu tư trùng lắp.
  • Phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh đề xuất cơ chế chỉ đạo và triển khai chương trình này ở cấp quốc gia, các bộ, ngành và địa phương, trình Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt.

  3. Giao bộ Tài Chính chủ trì, cùng bộ TTTT, bộ KHĐT hướng dẫn về nguồn vốn, lập kế hoạch vốn (dòng CNTT-TT trong ngân sách các địa phương và các bộ, ngành) và sử dụng vốn cho ứng dụng CNTT trước ngày 31/12/2007.

  4. Giao bộ Nội Vụ chủ trì, cùng bộ TTTT và các cơ quan liên quan hướng dẫn về tổ chức, biên chế, chế độ của các đơn vị chuyên trách về CNTT trong các cơ quan nhà nước trước ngày 31/12/2007.

  Theo văn phòng Chính Phủ

  ID: O0711_1