• Thứ Năm, 17/01/2008 16:02 (GMT+7)

  Chương trình ứng dụng CNTT 2007-2010

  Ngày 10/1/2008, VP Chính Phủ đã thông báo kết luận của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân về “Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2007–2010”.

  PTT Nguyễn Thiện Nhân (áo sậm) và các vị lãnh đạo bộ TTTT.
  Theo đó, ngày 28/12/2007, tại văn phòng Chính Phủ, Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về đề án “Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007-2010” (gọi tắt là Chương Trình). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ: TTTT, Tài Chính, KHĐT, Nội Vụ, văn phòng Chính Phủ và ông Đỗ Trung Tá, phái viên của Thủ Tướng Chính Phủ về CNTT.

  Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo bộ TTTT, ý kiến của các đại biểu cùng dự, Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận:

  1. Ghi nhận những cố gắng và tinh thần trách nhiệm của bộ TTTT trong việc khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chương Trình theo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ Tướng tại cuộc họp ngày 12/11/2007, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ ngành, địa phương.

  2. Giao bộ TTTT:

  a) Xây dựng, trình Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008” (gọi tắt là “Kế Hoạch 2008”) với các nhiệm vụ chủ yếu sau:

  • Gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính; hợp lý hóa quy trình công tác phải đi trước một bước. Hợp lý hóa các quy trình công việc của các bộ, ngành, địa phương. Hợp lý hóa một số quy trình công việc có liên quan đến nhiều bộ, ngành.
  • Bộ TTTT chỉ đạo rà soát lại tất cả các website, các cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trên đó có cung cấp các biểu mẫu về các dịch vụ hành chính công.
  • Tổ chức triển khai từng bước có hiệu quả thiết thực việc họp qua mạng ở cả cấp Chính Phủ, các bộ, ngành, địa phương.
  • Bảo đảm cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức địa chỉ thư điện tử với tên miền có đuôi .gov.vn.
  • Xác định rõ các loại văn bản, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được gửi qua đường thư điện tử (báo cáo, thư mời, lịch công tác...).
  • Rà soát, lựa chọn trong số các văn phòng UBND cấp huyện trên toàn quốc đơn vị có phần mềm ứng dụng tin học hóa trong công tác quản lý văn phòng hiệu quả nhất, nâng cấp phần mềm này để trở thành phần mềm quản lý văn phòng UBND cấp quận, huyện dùng chung.
  • Xây dựng đề án chuẩn bị đầu tư cho một số dự án ứng dụng CNTT đặc thù cấp ngành được triển khai tới địa phương, xác định rõ dự toán kinh phí cho các dự án này trong giai đoạn 2009 – 2010.
  • Xây dựng cơ chế phân bổ kế hoạch sử dụng khoản kinh phí 200 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2008.
  • Công bố một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần thiết, liên quan đến ứng dụng CNTT (trong tháng 1/2008).
  • Công bố phạm vi, tiến độ triển khai dự án mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà Nước trong toàn quốc.
  • Trình Chính Phủ nghị định ban hành quy chế quản lý đầu tư dự án ứng dụng CNTT sử dụng vốn nhà nước (trong tháng 1/2008) và các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định.

  b) Xây dựng “Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2009 - 2010 (gọi tắt là “Kế Hoạch 2009 – 2010”) và hoàn thành trước ngày 30/6/2008 để trình Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt. Kế Hoạch 2009 - 2010 cần tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ Tướng, ý kiến góp ý của các cơ quan, lưu ý thêm các vấn đề sau:

  • Xác định rõ các bộ, địa phương được chọn làm mô hình điểm. Với các địa phương được lựa chọn làm điểm, cần xác định rõ lộ trình và tiến độ triển khai, từng bước đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo của các địa phương khác.
  • Xây dựng kế hoạch kinh phí ngân sách Trung Ương dành cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2 năm 2009-2010.
  • Bộ TTTT là đầu mối, phối hợp với bộ KHĐT, bộ Tài Chính phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2009-2010 của các bộ, ngành, địa phương; xác định ước lượng tổng kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT của các bộ, ngành, địa phương 2009 - 2010.

  3. Để bảo đảm công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành công, giao bộ TTTT chủ trì thực hiện các công việc sau:

  • Đề xuất phương án kiện toàn ban chỉ đạo quốc gia về CNTT (gọi tắt là Ban Chỉ Đạo).
  • Thành lập ban điều hành triển khai Chương Trình do lãnh đạo bộ TTTT làm trưởng ban, các thành viên là đại diện của một số bộ, ngành và các chuyên gia liên quan.

  4. Giao bộ Tài Chính chủ trì cùng bộ KHĐT, bộ TTTT hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về nguồn vốn, lập kế hoạch vốn năm 2009, 2010 phục vụ Chương Trình trước ngày 30/6/2008).

  Theo Văn Phòng Chính Phủ

  ID: O0801_1