chương trình ứng dụng CNTT 2008-2010 và mời nhiều chuyên gia CNTT góp ý." /> chương trình ứng dụng CNTT 2008-2010 và mời nhiều chuyên gia CNTT góp ý."/> chương trình ứng dụng CNTT 2008-2010 và mời nhiều chuyên gia CNTT góp ý." />