triển lãm CNTT và Điện Tử Tiêu Dùng từ 8-12/4/2008 ở Hà Nội, Viettel ngoài tài trợ kim cương và đường truyền Internet còn giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ mới." /> triển lãm CNTT và Điện Tử Tiêu Dùng từ 8-12/4/2008 ở Hà Nội, Viettel ngoài tài trợ kim cương và đường truyền Internet còn giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ mới."/> triển lãm CNTT và Điện Tử Tiêu Dùng từ 8-12/4/2008 ở Hà Nội, Viettel ngoài tài trợ kim cương và đường truyền Internet còn giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ mới." />