www.didongCDMA.com từ 9h đến 12h ngày 28/6/2008." /> www.didongCDMA.com từ 9h đến 12h ngày 28/6/2008."/> www.didongCDMA.com từ 9h đến 12h ngày 28/6/2008." />