http://thucson.livevn.com vào ngày 15/8/2008." /> http://thucson.livevn.com vào ngày 15/8/2008."/> http://thucson.livevn.com vào ngày 15/8/2008." />