Ngày 9/10/2008, công ty Electronic Arts – EA Sports (Mỹ) và công ty IAHGames (Singapore) đã công bố VTC Game độc quyền phát hành FIFA Online 2 tại Việt Nam.

" /> Ngày 9/10/2008, công ty Electronic Arts – EA Sports (Mỹ) và công ty IAHGames (Singapore) đã công bố VTC Game độc quyền phát hành FIFA Online 2 tại Việt Nam.

"/> Ngày 9/10/2008, công ty Electronic Arts – EA Sports (Mỹ) và công ty IAHGames (Singapore) đã công bố VTC Game độc quyền phát hành FIFA Online 2 tại Việt Nam.

" />