http://translate.google.com.vn vào ngày 4/12/2008 tại Singapore.

" /> http://translate.google.com.vn vào ngày 4/12/2008 tại Singapore.

"/> http://translate.google.com.vn vào ngày 4/12/2008 tại Singapore.

" />