www.motomusic.com.vn vào ngày 6/12/2008 tại TP.HCM." /> www.motomusic.com.vn vào ngày 6/12/2008 tại TP.HCM."/> www.motomusic.com.vn vào ngày 6/12/2008 tại TP.HCM." />