http://hocmai.minternet.vn do Viettel cùng cục Khảo Thí và công ty Đầu Tư và Dịch Vụ Giáo Dục phát động sáng 30/3/2009 tại Hà Nội.

" /> http://hocmai.minternet.vn do Viettel cùng cục Khảo Thí và công ty Đầu Tư và Dịch Vụ Giáo Dục phát động sáng 30/3/2009 tại Hà Nội.

"/> http://hocmai.minternet.vn do Viettel cùng cục Khảo Thí và công ty Đầu Tư và Dịch Vụ Giáo Dục phát động sáng 30/3/2009 tại Hà Nội.

" />