www.truongcongnghe.vn với mục đích nâng cao khả năng sử dụng CNTT cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu. " /> www.truongcongnghe.vn với mục đích nâng cao khả năng sử dụng CNTT cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu. "/> www.truongcongnghe.vn với mục đích nâng cao khả năng sử dụng CNTT cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu. " />