• Thứ Hai, 13/04/2009 11:11 (GMT+7)

  Mở rộng hải quan điện tử

  Ngày 10/4/2009, tại Hải Quan (HQ) Đồng Nai, ban Cải Cách Hiện Đại Hoá Thủ Tục đã làm việc với HQ các địa phương về triển khai mở rộng thủ tục HQ điện tử.

  Mở rộng thêm 5 đơn vị

  Tại hội nghị triển khai mở rộng hải quan điện tử ngày 10/4/2009.
  Ông Hoàng Việt Cường, phó trưởng ban Cải Cách Hiện Đại Hoá Thủ Tục thuộc tổng cục Hải Quan cho biết, hải quan điện tử (HQĐT) là nền tảng để tiến tới “thông quan điện tử”, tức là chuyển từ thủ tục thủ công sang hình thức kê khai qua mạng, nhằm hiện đại hoá ngành hải quan và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phó và thời gian.

  Tính đến nay, tổng cục Hải Quan mới thực hiện triển khai thí điểm HQĐT cho cục HQ Hải Phòng và HQ TP.HCM. Theo lộ trình thực hiện, trong năm 2009 tổng cục Hải Quan sẽ triển khai mở rộng thủ tục HQĐT cho 5 đơn vị gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Lạng Sơn và Đà Nẵng. Song song đó, tổng cục cũng tiến hành triển khai mở rộng tại 2 chi cục HQĐT của cục HQ Hải Phòng và TP.HCM.

  Việc triển khai mở rộng thủ tục HQĐT năm 2009 sẽ được tiến hành theo mô hình 3 khối xử lý thông tin và thông quan hàng hóa.

  1. Khối 1: Tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và phản hồi thông tin tự động
  2. Khối 2: Kiểm tra sơ bộ thông tin khai điện tử và kiểm tra chi tiết các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan
  3. Khối 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa.

  Đối với các đơn vị cụ thể, hệ thống thủ tục HQĐT sẽ được xây dựng, thử nghiệm và triển khai từ một chi cục, sau đó mở rộng ra các chi cục còn lại và từng bước mở rộng theo từng loại hình: 6 tháng đầu năm 2009 tại cục HQ Đồng Nai và Bình Dương; 6 tháng cuối năm 2009 tại cục HQ Hà Nội, Lạng Sơn và Đà Nẵng.

  Cần một số sửa đổi...

  Đại diện của cục HQ Bình Dương đang có kiến nghị...
  HQ một số địa phương kiến nghị, do quy mô và phạm vi triển khai thủ tục HQĐT năm 2009 được mở rộng so với chương trình thí điểm tại cục HQ Hải Phòng và TP.HCM, mở rộng cả về phạm vi, quy mô và tính chất nên một số vấn đề cần được xem xét, chuẩn bị và sửa đổi cho phù hợp. Việc thực hiện thí điểm thủ tục HQĐT dựa trên các quy định cũ của bộ Tài Chính, trong phạm vi một chi cục HQĐT đem áp dụng vào thời điểm này, với nhiều đơn vị sẽ không phù hợp nữa.

  Việc sửa đổi này sẽ tạo nền tảng pháp lý để triển khai mở rộng HQĐT trên phạm vi toàn quốc, thống nhất về thủ tục HQ, thực hiện bằng phương thức truyền thống và phương thức điện tử. Việc sửa đổi phải kế thừa được những kết quả đã đạt được trong thời gian triển khai thí điểm thủ tục HQĐT, từng bước nâng dần tính tự động hóa trong các khâu của quy trình thủ tục HQ, xử lý được những vấn đề mới phát sinh và từng bước đưa vào thực hiện các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về thủ tục HQ và phải gắn bó chặt chẽ với thực tế phát triển của toàn ngành HQ trong giai đoạn này, tạo tiền đề để triển khai kết quả đầu ra của dự án Hiện Đại Hóa Hải Quan.

  HQ các địa phương kiến nghị thêm về: Hạ tầng CNTT và phần mềm thông quan điện tử. Cụ thể là hệ thống mạng, đường truyền, các loại máy móc thiết bị, phần mềm thông quan trên cơ sở mô hình thủ tục HQ có sử dụng hệ thống xử lý thông tin tự động. Bên cạnh đó là xây dựng phương án quản lý rủi ro. Hoạt động quản lý rủi ro của hệ thống thủ tục HQĐT được dựa trên 2 nền tảng cơ bản là các tiêu chí quản lý rủi ro cấp tổng cục và cấp Cục (tiêu chí tĩnh) và các tiêu chí rủi ro cấp chi cục (tiêu chí động). Theo đó, các tiêu chí tĩnh sẽ được áp dụng thống nhất trong toàn ngành, giữa hệ thống thủ tục HQ truyền thống và thủ tục HQĐT. Các tiêu chí động do chi cục HQ xây dựng và cập nhật vào hệ thống để xử lý phân loại thông tin phục vụ kiểm tra sơ bộ các tiêu chí thông tin khai báo cho từng loại hình và từng quy trình thủ tục cụ thể...

  Ông Hoàng Việt Cường đã ghi nhận ý kiến của HQ các địa phương để kiến nghị với các bộ, ngành liên quan xem xét, sửa đổi các kiến nghị cho phù hợp thực tế, nhằm đẩy nhanh tiến độ mở rộng triển khai HQĐT trong năm 2009 thành công.

  Hải Thanh

  ID: O0904_1