• Thứ Hai, 15/06/2009 15:26 (GMT+7)

  Bình Dương ưu đãi viên chức CNTT

  Ngày 8/6/2009, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 36/2009/QĐ-UBND quy định chế độ ưu đãi cán bộ, công chức, viên chức làm CNTT-VT trên địa bàn Tỉnh.

  Minh hoạ: Nhà nước cần ưu đãi viên chức CNTT-VT để tránh chảy máu chất xám...
  Đối tượng hưởng ưu đãi

  Được ưu đãi theo quyết định này là cán bộ, công chức, viên chức làm CNTT-VT trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh, huyện, xã (cơ quan) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  1/Các cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm chuyên trách hoặc bán chuyên trách về CNTT-VT trong các cơ quan:

  a/cơ quan hoặc bộ phận chuyên trách về CNTT cấp tỉnh
  b/cơ quan, đơn vị đang quản lý cơ sở dữ liệu của tỉnh hoặc cổng thông tin điện tử của tỉnh
  c/các cơ quan không quản lý cơ sở dữ liệu của tỉnh nhưng có website cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 trở lên và đạt trên 50% nhiệm vụ được giao
  d/cơ quan hoặc bộ phận chuyên trách về viễn thông cấp tỉnh
  đ/cơ quan hoặc bộ phận chuyên trách về CNTT cấp huyện
  e/cơ quan hoặc bộ phận chuyên trách về viễn thông cấp huyện
  g/các cơ quan, đơn vị có mạng trên 10 máy tính
  h/UBND cấp xã có mạng từ 5 máy tính trở lên.

  2/Các cán bộ lãnh đạo, quản lý trực tiếp chỉ đạo công tác CNTT-VT tại các cơ quan quy định tại các điểm a,b,c,d,đ, e.

  Chế độ không áp dụng đối với viên chức ngành giáo dục đã hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi. Các trường hợp được hưởng chế độ sẽ không được hưởng nữa khi nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ việc, được miễn nhiệm hoặc thuyên chuyển, điều động sang vị trí không còn làm công tác CNTT-VT, khi đi công tác, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 điều 8 nghị định số 204/2004/NĐ-CP, khi đi học trong nước từ 3 tháng liên tục trở lên, khi nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên, khi nghỉ ốm đau, thai sản vượt thời hạn theo quy định tại điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành, khi bị tạm đình chỉ, đình chỉ công tác.

  Các chế độ ưu đãi cụ thể

  1/Cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm chuyên trách về CNTT công tác tại cơ quan quy định tại điểm a, b, c (ở trên) được hưởng:

  a/Trình độ tiến sĩ: 3.000.000 đ/tháng
  b/Trình độ thạc sĩ: 2.500.000 đ/tháng
  c/Trình độ đại học: 2.000.000 đ/tháng
  d/Trình độ cao đẳng: 1.500.000 đ/tháng.

  2/Cán bộ , công chức, viên chức được bố trí làm chuyên trách về CNTT công tác tại cơ quan quy định tại điểm đ, g và cán bộ, công chức chuyên trách về viễn thông tại điều d (ở trên) được hưởng:

  a/Trình độ tiến sĩ: 2.700.000 đ/tháng
  b/Trình độ thạc sĩ: 2.200.000 đ/tháng
  c/Trình độ đại học: 1.700.000 đ/tháng
  d/Trình độ cao đẳng: 1.200.000 đ/tháng.

  3/Cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm bán chuyên trách về CNTT công tác tại cơ quan quy định tại điểm a,b,c (ở trên) và cán bộ, công chức chuyên trách về viễn thông công tác tại cơ quan quy định tại điểm e (ở trên) được hưởng:

  a/Trình độ tiến sĩ: 2.500.000 đ/tháng
  b/Trình độ thạc sĩ: 2.000.000 đ/tháng
  c/Trình độ đại học: 1.200.000 đ/tháng
  d/Trình độ cao đẳng: 1.000.000 đ/tháng
  đ/Trình độ trung cấp, kỹ thuật viên: 700.000 đ/tháng.

  4/Cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm bán chuyên trách về CNTT công tác tại các cơ quan quy định tại điểm đ, g, h (ở trên) được hưởng:

  a/Trình độ tiến sĩ: 2.200.000 đ/tháng
  b/Trình độ thạc sĩ: 1.700.000 đ/tháng
  c/Trình độ đại học: 1.000.000 đ/tháng
  d/Trình độ cao đẳng: 800.000 đ/tháng
  đ/Trình độ trung cấp, kỹ thuật viên: 500.000 đ/tháng.

  5/Cán bộ lãnh đạo, quản lý trực tiếp chỉ đạo công tác CNTT-VT tại các cơ quan quy định tại điểm a, b, c, d (phần đối tượng) được hưởng 1.200.000 đ/tháng.

  6/Cán bộ lãnh đạo, quản lý trực tiếp chỉ đạo công tác CNTT-VT tại các cơ quan quy định tại điểm đ, e (phần đối tượng) được hưởng 800.000 đ/tháng.

  Tỉnh Bình Dương sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, cân đối trong dự toán ngân sách được giao ngoài khoán hàng năm để chi trả, việc chi trả do cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và chi trả trực tiếp cùng kỳ lương hàng tháng mà không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức được giao phụ trách nhiều lĩnh vực có phụ cấp trách nhiệm theo nghề và chế độ ưu đãi CNTT-VT hoặc phụ trách nhiều lĩnh vực có chế độ ưu đãi nêu trên thì chỉ được hưởng 1 mức phụ cấp trách nhiệm hoặc ưu đãi cao nhất. Cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm chuyên trách về CNTT-VT chưa đủ chuẩn tối thiểu về văn bằng chuyên môn ở 1 và 2 ở phần chế độ ưu đãi cụ thể thì chế độ ưu đãi được chi trả bằng 80% mức ưu đãi của trình độ cao đẳng; cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm bán chuyên trách về CNTT chưa đủ chuẩn tối thiểu về văn bằng chuyên môn ở 3 và 4 phần chế độ ưu đãi cụ thể thì được hưởng chế độ ưu đãi bằng 80% mức ưu đãi của trình độ trung cấp, kỹ thuật viên.

  NND (theo UBND tỉnh Bình Dương)

  ID: O0906_1