Công ty có trụ sở chính tại Pháp này hướng tới một trung tâm phát triển game và dịch vụ di động chuyên nghiệp với 180 nhân viên." /> Công ty có trụ sở chính tại Pháp này hướng tới một trung tâm phát triển game và dịch vụ di động chuyên nghiệp với 180 nhân viên."/> Công ty có trụ sở chính tại Pháp này hướng tới một trung tâm phát triển game và dịch vụ di động chuyên nghiệp với 180 nhân viên." />