Hiện tại chỉ có ngày ra mắt của FIFA 10 ở thị trường Bắc Mỹ, chưa rõ “số phận” các phiên bản FIFA 10 dành cho các thị trường khác." /> Hiện tại chỉ có ngày ra mắt của FIFA 10 ở thị trường Bắc Mỹ, chưa rõ “số phận” các phiên bản FIFA 10 dành cho các thị trường khác."/> Hiện tại chỉ có ngày ra mắt của FIFA 10 ở thị trường Bắc Mỹ, chưa rõ “số phận” các phiên bản FIFA 10 dành cho các thị trường khác." />