Nếu mối hợp tác giữa Blizzard với Microsoft và Sony thuận lợi, sẽ có các phiên bản Diablo III cho PlayStation 3 và Xbox 360 ngoài bản chính thức cho PC." /> Nếu mối hợp tác giữa Blizzard với Microsoft và Sony thuận lợi, sẽ có các phiên bản Diablo III cho PlayStation 3 và Xbox 360 ngoài bản chính thức cho PC."/> Nếu mối hợp tác giữa Blizzard với Microsoft và Sony thuận lợi, sẽ có các phiên bản Diablo III cho PlayStation 3 và Xbox 360 ngoài bản chính thức cho PC." />