Hội nghị quốc tế về vi mạch bán dẫn sẽ diễn ra đầu năm 2010 (ISSCC 2010) dành cho các đơn vị sản xuất chip thể hiện những thiết kế, ý tưởng mới nhất trên thế giới.

" /> Hội nghị quốc tế về vi mạch bán dẫn sẽ diễn ra đầu năm 2010 (ISSCC 2010) dành cho các đơn vị sản xuất chip thể hiện những thiết kế, ý tưởng mới nhất trên thế giới.

"/> Hội nghị quốc tế về vi mạch bán dẫn sẽ diễn ra đầu năm 2010 (ISSCC 2010) dành cho các đơn vị sản xuất chip thể hiện những thiết kế, ý tưởng mới nhất trên thế giới.

" />