• Thứ Năm, 04/09/2003 15:02 (GMT+7)

  Nhập dữ liệu vào Database không có lỗi Data Type

  Câu hỏi :
  Nhập dữ liệu vào Database không có lỗi Data Type

  Trả lời :

  Bạn sẽ lưu được dữ liệu vào database mà không còn lo lắng về kiểu dữ liệu nhập vào có tương thích với kiểu dữ liệu trong database. Bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc cập nhật dữ liệu với hàm được cung cấp
   

  <SCRIPT LANGUAGE=''VBSCRIPT'' RUNAT=''Server''>
  Function CForDb(Proposed, ReplaceBy)

  '==========================================================================
  '=== chuyển đổi các thông tin chuyển tới từ các form để lưu trong db '==========================================================================

  CForDb = ReplaceBy
  On Error Resume Next

  If IsNull(Proposed) Or Len(Proposed) = 0 Then
  Exit Function
  End if

  Select Case TypeName(ReplaceBy)
  Case ''Boolean''
      CForDb = Cbool(Proposed)
  Case ''Date''
      If IsDate(Proposed) then CForDb = CDate(Proposed)
  Case ''Integer'', ''Long''
      CForDb = CLng(Proposed)
  Case Else
      CForDb = CStr(Proposed)
  End Select
  End function
  </SCRIPT>


  <!--#include file=''CForDb.inc''-->
  <!--#include file=''adovbs.inc''-->
  <html>
  <head>
  </head>
  <body>
  <%
  On Error Resume Next
  Set oRs = Server.CreateObject(''ADODB.Recordset'')
  ' Bạn tạo tương ứng với database của bạn
  oRs.Open ''Table1'', ''DSN=mydb'', adOpenKeyset, adLockPessimistic, adCmdTable
  If Err.Description <> '''' Then
      Response.Write ''<B>Database Error: '' + Err.Description + ''</B>''
  else
      oRs.AddNew
      oRS.Fields(''Quote'') = CForDb(Request.Form(''Quote'').Item, Null)
      oRS.Fields(''FirstVisit'') = CForDb(Request.Form(''FirstVisit'').Item, Date())
      oRS.Fields(''Happy'') = CForDb(Request.Form(''Happy'').Item, false)
      oRS.Fields(''Age'') = CForDb(Request.Form(''Age'').Item, 0)
      oRS.Update
  If Err.Description <> '''' Then
  Response.Write ''<B>Database Error: '' + Err.Description + ''</B>''
  else
  Response.Write ''<p ALIGN=CENTER><br><br><br><b><big>Thank you for filling out the form</big></b><br></p>'' & vbCrLf
  End If
  End If
  oRS.Close
  Set oRs = Nothing
  %>
  </body>
  </html>
   

  Bạn có thể tải source tại đây

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu