• Thứ Năm, 04/09/2003 14:55 (GMT+7)

  Export và Import ra tập tin text từ Access (VB)

  Câu hỏi :
  Export và Import ra tập tin text từ Access (VB)

  Trả lời :

  Hiện nay các bạn yêu thích lập trình sử dụng Access là nguồn chứa dữ liệu khá phổ biến vì đơn giản, dễ quản trị và đáp ứng được yêu cầu công việc. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một đoạn code để export và import ra tập tin text từ Access (VB)
   

  Export Text (Flat file)  từ Access Ms-Access

  Option Explicit
  Public Sub Export_Table_2_TextFile()
      On Error GoTo LocalErrorHandler
      Dim dbCompany As Database
      Dim rsGeneral As Recordset
      Dim ExpGeneral As PubExpGeneral
      Dim blnTab_Text As Boolean
      Dim FullName As String
      Dim FileHandle As Byte
      Dim strFileToExport As String
      Dim chkFileExist As String

      'Give Path with File name
      FullName = E:\General ' Thu muc chua du lieu, ban co the thay doi theo nhu cau của minh

      blnTab_Text = False

      Set dbCompany = OpenDatabase(FullName)

      'Ví dụ tên bang la Company
      Set rsGeneral = dbCompany.OpenRecordset(Company, dbOpenTable)
      With ExpGeneral
      .EmpNumber = No.
      .EmpName = Name
      .EmpAddress = Address
      .EmpCity = City

  Sử dụng TAB hoăc dấu phẩy
  If blnTab_Text Then
      .Delimiter1 = Chr(9)
      .Delimiter2 = Chr(9)
      .Delimiter3 = Chr(9)
  Else
  .Delimiter1 = Chr(44)
  .Delimiter2 = Chr(44)
  .Delimiter3 = Chr(44)
  End If
  .CRLF = vbCrLf
  End With

  FileHandle = FreeFile

  'Tên tập tin
  strFileToExport = C:\Exported.txt
  chkFileExist = Dir(strFileToExport)
  If chkFileExist <> Then
      Kill strFileToExport
  End If
  Open strFileToExport For Random As FileHandle Len = Len(ExpGeneral)
  Put FileHandle, , ExpGeneral
  Do Until rsGeneral.EOF
  With ExpGeneral
      .EmpNumber = rsGeneral(EmpNo)
      .EmpName = rsGeneral(EmpName)
      .EmpAddress = rsGeneral(EmpAddress)
      .EmpCity = rsGeneral(EmpCity)
  End With
  Put FileHandle, , ExpGeneral
  rsGeneral.MoveNext
  Loop
  rsGeneral.Close
  Set rsGeneral = Nothing
  Close FileHandle
  Exit Sub

  LocalErrorHandler:
  MsgBox Error Occured : & Err.Description, , Error

  End Sub
   

  'Import Text vào Ms-Access

  Public Sub Import_TextFile_2_Table()
      On Error GoTo LocalErrorHandler
      Dim dbCompany As Database
      Dim rsGeneral As Recordset
      Dim FullName As String
      Dim FileHandle As Byte
      Dim ImportRecord As String
      Dim flnName As String
      Dim RowPosition As Double
      Dim EmpNumber As String
      Dim EmpName As String
      Dim EmpAddress As String
      Dim EmpCity As String
      Dim Delimiter As String


  flnName = C:\Exported.txt
  Delimiter = ,
  FileHandle = FreeFile
  Open flnName For Input As FileHandle
      Line Input #FileHandle, ImportRecord
      FullName = C:\General
      Set dbCompany = OpenDatabase(FullName)
      Set rsGeneral = dbCompany.OpenRecordset(Company, dbOpenDynaset)
      Do Until EOF(FileHandle)
      Line Input #FileHandle, ImportRecord
      RowPosition = RowPosition + 1
      EmpNumber = Trim(Mid(ImportRecord, 1, InStr(1, ImportRecord, Delimiter, 1) - 1))
      EmpName = Trim(Mid(ImportRecord, 7, 10))
      EmpAddress = Trim(Mid(ImportRecord, 18, 30))
      EmpCity = Trim(Mid(ImportRecord, 49))
      rsGeneral.AddNew
      rsGeneral(EmpNo) = EmpNumber
      rsGeneral(EmpName) = EmpName
      rsGeneral(EmpAddress) = EmpAddress
      rsGeneral(EmpCity) = EmpCity
      rsGeneral.Update
  Loop
  Close FileHandle
  rsGeneral.Close
  Set rsGeneral = Nothing
  dbCompany.Close
  Set dbCompany = Nothing
  Exit Sub
  LocalErrorHandler:
  MsgBox Error Occured : & Err.Description, , Error
  End Sub

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu