• Thứ Năm, 04/09/2003 13:56 (GMT+7)

  Em đang làm một chương trình

  Câu hỏi :
  Em đang làm một chương trình hát nhạc MP3 bằng Visual Basic (bằng cách dùng Window Media Player), nhưng không biết đoạn code dùng cho nó. (Thanh Giang, thanhgiang_nt@)

  Trả lời :
  Bạn Thanh Giang mến, theo tôi biết, một chương trình Visual Basic muốn sử dụng một công cụ kiểu như Windows Media Player thì phải thêm nó vào dự án (project) như một thành phần (component), đồng thời phải biết các thông tin liên quan đến những thuộc tính và hành vi (có thể tác động đến) của thành phần này. Với nhu cầu của bạn, tôi nghĩ bạn có thể dùng thành phần Microsoft Multimedia Control 6.0 có sẵn thì đơn giản và cơ động hơn. Bạn thử ví dụ sau đây để tham khảo xem sao: Trước tiên, tạo một dự án mới, sử dụng mục chọn Add Module trên trình đơn Project để thêm một đơn thể có tên Module1. Để thêm thành phần Microsoft Multimedia Control 6.0 vào dự án, sử dụng khung đối thoại Components (như hình 1) bằng cách chọn mục Components... trên trình đơn Project. Trên Form1 có sẵn của dự án này, vẽ một ô điều khiển MMControl (là thành phần Microsoft Multimedia Control 6.0 mới thêm vào) có tên MMControl1, và một nút lệnh có tên Command1. Bây giờ, bạn có thể thêm đoạn mã sau đây vào đơn thể Module1: 'Chơi một file âm thanh Sub PlayMusic(ByVal cMusicFileName As String) With Form1.MMControl1 'Tên form và ô điều khiển MMControl phải giống như bạn đặt .FileName = cMusicFileName .Command = “Open” .Command = “Play” End With End Sub [Đầu trang] Và đoạn mã để chơi một tập tin âm thanh thực sự: Private Sub Command1_Click() PlayMusic (“D:\Chuong\HCCB-WEB\08 - Careless Love.mp3”) End Sub Như vậy, công việc của bạn là thiết kế ứng dụng sao cho có thể liệt kê các tập tin MP3 (và các tập tin âm thanh kiểu khác nữa), cho phép người sử dụng chọn tập tin cần chơi (hoặc chọn nhiều tập tin), rồi lần lượt chuyển tên các tập tin cho thủ tục PlayMusic. Chúc bạn thành công! Cách nào để gõ và hiển thị tiếng Việt (dùng font .vn) trong caption và menu của VB6 (ngoài cách đổi font hệ thốngå)? Còn nếu dùng cách đổi font hệ thống thì làm sao để đổi font hệ thống của máy khác khi chạy chương trình của mình? (Nguyen Phuong Thuy ngphuongthuy@) - Bạn “Nguyen Phuong Thuy” thân mến, tôi chưa biết cách nào khác ngoài cách đổi font hệ thống. Tuy vậy, có một trong những cách khác là cách mà chương trình từ điển của Công ty Lạc Việt sử dụng, khi ấy trình đơn (menu) của họ trông khác hơn hệ thống trình đơn của Windows.
  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu