• Thứ Năm, 08/01/2004 11:25 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Hỏi: Foxpro 2.6 cho phép in các tập tin văn bản sử dụng lệnh in trong Dos (ví dụ: "!c:\dos\print c:\tam\hoso.txt"), nhưng Win9X, Win2000... không sử dụng lệnh in này được, vậy tôi phải thực hiện như thế nào?

    Trả lời :

    Đáp: Nếu kết quả in ấn đã được ứng dụng FoxPro lưu trên file văn bản và bạn đã quen dùng lệnh "print" của DOS để in file kết quả này thì nay trên môi trường WinMe, Win2000, dù không còn tiện ích "print" nữa, nhưng bạn có thể in các file văn bản này bằng lệnh "copy c:\tam\hoso.txt /B" trong cửa sổ "DOS Prompt". Muốn tận dụng các font chữ đa dạng của môi trường Windows, bạn có thể hiệu chỉnh lại source code của các phần mềm từ FoxPro 2.6 for DOS thành source code của Visual FoxPro for Windows, chúng tôi nghĩ số lượng câu lệnh cần hiệu chỉnh không nhiều lắm.

    Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu