• Thứ Năm, 13/04/2006 09:07 (GMT+7)

  Gọi Stored Procedure từ trạm làm việc

  Câu hỏi :
  Để gọi 1 Stored Procedure bằng VB ngay trên máy cài SQL Server, tôi làm như sau:
  De.sp_NhapTinh MaTinh, TenTinh.
  trong đó DE là đối tượng DATA Envirronment và SP_NhapTinh là 1 Stored Procedure trong CSDL của SQL Server. Nhưng nếu gọi Stored Procedure từ 1 trạm làm việc khác thì tôi phải làm thế nào?


  Trả lời :

  SQL Server là 1 server mạng, nó chạy trên 1 máy và phục vụ yêu cầu cho các ứng dụng chạy trên nhiều máy khác. Thường ứng dụng VB (hay được viết bằng ngôn ngữ khác) truy xuất các database của SQL Server thông qua giao tiếp ADO (mô hình hướng đối tượng của giao tiếp OBDC). Thí dụ, trong chương trình VB, bạn đã khai báo 1 đối tượng Data Environment để truy xuất database của SQL Server trên máy mình. Lưu ý rằng thông tin về vị trí của Server SQL chỉ xuất hiện trong khi khai báo thông số cho đối tượng Data Environment, sau khi có đối tượng Data Environment, bạn sẽ truy xuất các chức năng của nó (thí dụ gọi 1 Stored Procedure) bằng lệnh gọi hàm bình thường (có người gọi là lệnh gửi thông điệp) dạng De.proc_name(...).
  Tóm lại việc truy xuất database của SQL Server hoàn toàn giống nhau bất chấp vị trí máy mà SQL Server đang chạy ở đâu (cục bộ hay ở máy khác). Sự khác biệt duy nhất là ở mục thiết lập thông số cho đối tượng Data Environment tương ứng với database cần truy xuất.

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu