• Thứ Ba, 14/11/2006 08:05 (GMT+7)

  chương trình VB6 để nhập dữ liệu và lưu lại dạng Access hay Excel.

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn tạo chương trình VB6 để nhập dữ liệu và lưu lại dạng Access hay Excel.
   

  Trả lời :

  Về nguyên tắc, trong khi chạy, chương trình sẽ tạo ra kết quả và xuất kết quả ra thiết bị xuất nào đó, thí dụ như màn hình, máy in, file trên đĩa... Trong trường hợp xuất dữ liệu ra file thì ứng dụng cần chọn định dạng file, thí dụ xuất ra table (bảng) Access, xuất ra file Excel, xuất ra file văn bản thô...

  Sau khi chọn định dạng file cần xuất, người lập trình phải nắm vững định dạng file đó hoặc giao tiếp lập trình của module phần mềm truy xuất file theo định dạng mong muốn, thực hiện gọi các hàm thích hợp trong module phần mềm đó để xuất dữ liệu.

  Thí dụ nếu muốn lưu dữ liệu ứng dụng lên worksheet Excel, cách đơn giản và dễ dàng nhất là dùng đối tượng "Excel Automation Server". Sau đây là qui trình điển hình để xây dựng 1 ứng dụng VB demo:
  - Chạy VB, tạo Project mới dạng "Standard Exe", form mặc định của ứng dụng được tạo ra là Form1.
  - Chọn menu Project.References, duyệt tìm và chọn thành phần "Microsoft Excel x.y Object Library" để "add" nó vào Project của bạn.
  - Thiết kế 3 Textbox nhập liệu và 1 button chức năng với tên lần lượt là txtHoTen, txtNamsinh, txtDiachi, btnSave.
  - Tạo hàm xử lý sự kiện click chuột trên button Save rồi viết đoạn code sau:

  'khai báo các biến cần dùng
  Dim fWorking As Boolean
  Dim oExcel As Excel.Application
  Dim oBook As Excel.Workbook
  Dim oSheet As Excel.Worksheet
  Dim STT As Integer
  'hàm xử lý Click chuột vào button Save
  Private Sub btnSave_Click()
  Dim Cells As String
  'kiểm tra xem đã tạo worksheet chưa
  If fWorking <> True Then
  fWorking = True
  'Tạo 1 workbook Excel mới
  Set oExcel = New Excel.Application
  Set oBook = oExcel.Workbooks.Add
  'chọn worksheet đầu trong workbook
  Set oSheet = oBook.Worksheets(1)
  'Thêm hàng tiêu đề của bảng dữ liệu
  oSheet.Range("A1:D1").Value = Array("STT", "Họ tên", _
  "Năm sinh", "Địa chỉ")
  STT = 1
  End If
  'Thêm hàng dữ liệu mới từ các textbox, bắt đầu từ cell A2
  Cells = "A" & (STT + 1) & ": D" & (STT + 1)
  oSheet.Range(Cells).Value = Array(CStr(STT), txtHoTen.Text, _
  txtTuoi.Text, txtDiaChi.Text)
  'Tăng số thứ tự cho lần lưu kế tiếp
  STT = STT + 1
  End Sub

  'thủ tục xử lý khi dừng ứng dụng
  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  'Định dạng độ rộng worksheet theo dữ liệu
  With oSheet.Range("A1:D1")
  .EntireColumn.AutoFit
  End With

  'Hiển thị bảng tính Excel kết quả
  'để cho phép người dùng xem và lưu file nếu muốn.
  oExcel.Visible = True
  oExcel.UserControl = True
  'hoặc lưu workbook trực tiếp lên file
  'oBook.SaveAs "C:\myfile.xls", xlWorkbookNormal
  End Sub
  Tương tự nếu muốn lưu dữ liệu ứng dụng lên 1 table Access, cách đơn giản và dễ dàng nhất là dùng đối tượng ADO. Sau đây là qui trình điển hình để xây dựng 1 ứng dụng VB:
  - Chạy VB, tạo Project mới dạng "Standard Exe", form mặc định của ứng dụng được tạo ra là Form1.
  - Chọn menu Project.References, duyệt tìm và chọn thành phần "Microsoft ActiveX Data Object 2.x Library" để "add" nó vào Project của bạn.
  - Thiết kế 3 Textbox nhập liệu và 1 button chức năng với tên lần lượt là txtHoTen, txtNamsinh, txtDiaichi, btnSave.
  - Tạo hàm xử lý sự kiện click chuột trên button Save rồi viết đoạn code sau:

  'Khai báo một số biến cần dùng
  Dim fWorking As Boolean
  Dim MyConnection As New ADODB.Connection
  Dim MyCommand As New ADODB.Command
  Private Sub btnSave_Click()
  Dim MyConString As String
  Dim MyComStr As String
  If fWorking <> True Then
  fWorking = True
  'Connection string dùng DSN và ODBC Provider
  'nhờ DSN mà đoạn code dưới đây không phụ thuộc vào
  'vị trí và công nghệ database cần truy xuất.
  MyConString = "DSN=MyDatabase"
  'hoặc Connection string dùng trực tiếp Provider Microsoft.Jet.OLEDB
  'MyConString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\data\MyDatabase.mdb"

  'tạo 1 connection đến database
  MyConnection.Open MyConString
  'tạo đối tượng Command làm việc
  MyCommand.ActiveConnection = MyConnection

  'tạo table mới tên là DSHocsinh
  MyCommand.CommandText = "CREATE TABLE DSHocsinh(hoten varchar(40),namsinh int, diachi varchar(50))"
  MyCommand.Execute
  End If

  'Thêm record dữ liệu mới
  MyCommand.CommandText = "INSERT INTO DSHocsinh VALUES('" & txtHoTen.Text & "', " & CInt(txtTuoi.Text) & ", '" & txtDiaChi.Text & "')"
  MyCommand.Execute
  End Sub
  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  'Đóng connection đang dùng
  MyConnection.Close
  End Sub

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu