• Thứ Ba, 14/11/2006 07:58 (GMT+7)

  Kiểm tra có kết nối được với CSDL SQL hay không

  Câu hỏi :
  Làm thế nào để chương trình VB.Net (cả server và client) nhận biết có kết nối được với CSDL SQL hay không? 
   

  Trả lời :

  Việc truy xuất database hoàn toàn giống nhau, bất chấp ứng dụng bạn đang viết là client hay server hay ứng dụng truyền thống trên máy cục bộ. Việc kiểm tra xem có nối kết được với SQL Server (hay bất kỳ hệ quản trị CSDL nào) là rất đơn giản và bắt buộc phải làm mỗi lần ứng dụng nối kết với server khi có yêu cầu. Hiện nay, dùng các lớp ADO .Net hay ODBC .Net là đơn giản, an toàn nhất để truy xuất database. Đoạn code sau demo cho việc kết nối tới SQL Server và kiểm tra xem có kết nối được không, nếu không thì thông báo lỗi để bạn biết.

   Try
   'Connection string dùng DSN và ODBC Provider
   Dim MyConString As String = "DSN=MyDatabase"
   'Connection string dùng tên SQL Server và account
   'có thể do người dùng nhập vào
   'MyConString = "data source=HiepSqlServer;user id=sa;packet size=4096;persist security info=False;initial catalog=Northwind"
   'tạo 1 connection đến database
   Dim MyConnection As New SqlConnection(MyConString)
   MyConnection.Open()
   'đoạn lệnh xử lý database theo yêu cầu
   ...
   'Catch SQL Exception
   Catch MySqlException As SqlException
   'không connect được ==> xử lý lỗi
   'ở đây chỉ hiển thị lỗi
   Dim i As Integer
   Console.Write(MySqlException.ToString)
   End Try

   Lưu ý rằng dùng lệnh Try ... Catch như trên giúp bạn tách biệt đoạn code xử lý database theo yêu cầu và đoạn code xử lý lỗi.
   

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu