• Thứ Hai, 19/03/2007 14:04 (GMT+7)

  Hướng dẫn về VB.NET và SQL Server 2000:

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn về VB.NET và SQL Server 2000

  Trên SQL 2000 có một table là tbl_USER_ID, có 2 field là Tai_khoan và Mat_khau (Data Type là Char); trên VB.NET tôi tạo một Form tên frm_Log_In, có 2 Textbox là txtUser_ID và txtPass_ID, và 2 Button là btnChap_nhan và btnKet_thuc. Xin hướng dẫn viết code truy cập CSDL. Ví dụ: Khi frm_Log_In xuất hiện, sau khi nhập tài khoản và mật khẩu, nhấn btnChap_nhan, nếu kiểm tra đúng trong tbl_USER_ID thì sẽ chạy form chính (MainForm) của chương trình, còn nếu nhập sai thì yêu cầu nhập lại lần nữa, nếu vẫn còn sai thì thoát? 
    

  Trả lời :
  Bạn có thể dùng các đối tượng ODBC .Net như OdbcConnection, OdbcCommand, OdbcDataReader... để truy xuất database. Để kiểm soát và chỉ cho user nhập thông tin account tối đa 2 lần, bạn có thể dùng biến "NumInput", lúc đầu bằng 0, mỗi lần user nhập thông tin account vào form, bạn tăng biến lên 1 đơn vị, nếu đủ số lần qui định thì dừng chương trình. Cụ thể, với form login và các đối tượng trong form như bạn miêu tả, code của thủ tục btnChap_nhan_Click() có thể được viết như sau để kiểm soát việc login vào ứng dụng:
   Private Sub btnChap_nhan_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnChap_nhan.Click
   'Connection string dùng DSN và ODBC Provider
   Dim MyConString As String = "DSN=MyDatabase"
   'hoặc Connection string dùng trực tiếp Provider Microsoft.Jet.OLEDB
   'MyConString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\data\MyDatabase.mdb"
   Try
   'tạo 1 connection đến database
   Dim MyConnection As New OdbcConnection(MyConString)
   MyConnection.Open()
   
   'Tạo 1 đối tượng Command
   Dim MyCommand As New OdbcCommand
   MyCommand.Connection = MyConnection
   'xây dựng lệnh SQL kiểm tra
   MyCommand.CommandText = "Select * from tbl_USER_ID where Tai_khoan='" + txtUser_ID.Text + "' and Mat_khau='" + txtPass_ID.Text + "'"
   'Tạo 1 đối tượng DataReader chứa kết quả
   Dim MyDataReader As System.Data.Odbc.OdbcDataReader
   MyDataReader = MyCommand.ExecuteReader
   If MyDataReader.Read Then
   'trường hợp nhập đúng account
   'tạo biến form MainForm và hiển thị nó
   Dim mf As New MainForm
   Me.Finalize()
   mf.Show()
   Else 'nếu không nhập đúng, kiểm tra số lần
   NumInput = NumInput + 1
   If NumInput < 2 Then
   txtUser_ID.Text = ""
   txtPass_ID.Text = ""
   Me.Text = "Hãy nhập lại thông tin account"
   Else
   MsgBox("Bạn đã nhập sai 2 lần, không giao tiếp với bạn nữa!")
   Me.Finalize()
   End If
   End If
   'Catch ODBC Exception
   Catch MyOdbcException As OdbcException
   MsgBox(MyOdbcException.ToString)
   'Catch program exception
   Catch MyException As Exception
   MsgBox(MyException.ToString)
   End Try
   End Sub
   Hai lưu ý khi dùng đoạn code trên:
   1. Bạn phải định nghĩa biến NumInput như là thuộc tính của class frm_Log_In (class miêu tả form login) và phải khởi động giá trị bằng lệnh gán:
   NumInput = 0
   ở cuối thủ tục InitializeComponent() của class frm_Log_In.
   2. Bạn phải vào Control Panel, chạy icon "Administrator Tools.Data Source", chọn tab "System DSN", chọn button Add để đặc tả DSN MyDatabase miêu tả database chứa table tbl_USER_ID (table chứa các thông tin account đăng nhập). 
  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu