• Thứ Ba, 21/08/2007 09:00 (GMT+7)

  VB6, cách sao chép dữ liệu ở 2 bảng có cùng cấu trúc

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn cách sao chép dữ liệu ở hai bảng có cùng cấu trúc thuộc hai cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ VB 6.0.


  Trả lời :

  Nếu lập trình bằng VB 6.0, bạn có thể dùng các đối tượng ADO để truy xuất database cho dễ dàng và độ tin cậy cao. Các đối tượng ADO thường dùng là Connection, Recordset, Command. Sau đây là qui trình điển hình để xây dựng 1 ứng dụng VB copy dữ liệu từ table của database này sang database khác:

   1. Để đoạn code VB độc lập với công nghệ database mà nó truy xuất, bạn hãy định nghĩa 2 DSN (Data Source Name) kết hợp với 2 database cần truy xuất: database chứa table nguồn và database chứa table đích. Để định nghĩa 1 DSN kết hợp với 1 database, từ Windows, bạn hãy vào Control Panel.Administrative Tools.Datasource (ODBC).

   2. Chạy VB, tạo project quản lý ứng dụng dạng "Standard EXE". Sau khi Form trống được tạo ra, bạn hãy thiết kế trực quan form có dạng như sau:

   Hãy đặt tên cho 3 textbox lần lượt là txtTable, txtDSN1, txtDSN2. Đặt tên cho Button là btnStart. Nhấn kép chuột vào button Start để tạo thủ tục xử lý sự kiện Click cho nó, cửa sổ soạn code sẽ hiển thị.

   3. Chọn menu Projects.References, duyệt tìm và chọn mục "Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library" rồi nhấn button Ok để "add" thư viện chứa các đối tượng ADO vào Project ứng dụng.

   4. Viết thủ tục xử lý Click chuột cho button Start như sau:
   
   'Thủ tục xử lý Click chuột vào button Start
   Private Sub btnStart_Click()
   'Khai báo các biến cần dùng
   Dim Connection1 As ADODB.Connection
   Dim Connection2 As ADODB.Connection
   Dim Command1 As ADODB.Command
   Dim Command2 As ADODB.Command
   Dim RecordSet1 As ADODB.Recordset
   Dim RecordSet2 As ADODB.Recordset
   Dim strSQL As String
   Dim strBuf As String
   'Tạo connection tới database nguồn
   Set Connection1 = New ADODB.Connection
   Connection1.Open "DSN=" & txtDSN1.Text
   'Tạo recordset chứa các data của table nguồn
   Set RecordSet1 = New ADODB.Recordset
   RecordSet1.Open txtTable.Text, Connection1, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable
   'Tạo connection tới database đích
   Set Connection2 = New ADODB.Connection
   Connection2.Open "DSN=" & txtDSN2.Text
   'Tạo command làm việc với database đích
   Set Command2 = New ADODB.Command
   Command2.ActiveConnection = Connection2
   'xây dựng SQL tạo Table đích
   strSQL = "CREATE TABLE " & txtTable.Text & "("
   
   'duyệt tìm từng field của table nguồn
   fStart = 1
   For Each fld In RecordSet1.Fields
   'tìm tên và kiểu của field
   Select Case fld.Type
   Case 2
   strBuf = "Integer"
   Case 3
   strBuf = "Long"
   Case 5
   strBuf = "Currency"
   Case 6
   strBuf = "Double"
   Case 11
   strBuf = "Logical"
   Case 202
   strBuf = "Text"
   Case 135
   strBuf = "Date"
   Case Else
   MsgBox "Type với mã " & fld.Type & "chưa được xử lý!!!"
   End Select
   If fStart Then
   strSQL = strSQL & fld.Name & " " & strBuf
   fStart = 0
   Else
   strSQL = strSQL & ", " & fld.Name & " " & strBuf
   End If
   Next fld
   strSQL = strSQL & ")"
   'Tạo table trên database đích có cùng cấu trúc như table nguồn
   Command2.CommandText = strSQL
   Command2.Execute
   'Tạo recordset quản lý dữ liệu của table đích
   Set RecordSet2 = New ADODB.Recordset
   RecordSet2.Open txtTable.Text, Connection2, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
   'duyệt copy từng record từ nguồn sang đích
   While Not RecordSet1.EOF
   'tạo record mới trên table đích
   RecordSet2.AddNew
   For i = 0 To RecordSet1.Fields.Count - 1
   'copy nội dung của field
   RecordSet2.Fields(i).Value = RecordSet1.Fields(i).Value
   Next i
   RecordSet2.Update
   'di chuyển đến record kế
   RecordSet1.MoveNext
   Wend
   'đóng các đối tượng đã dùng lại
   RecordSet1.Close
   Connection1.Close
   Connection2.Close
   End Sub
   
   5. Chọn menu Run.Start để chạy thử ứng dụng. Khi Form hiển thị, bạn hãy thử nhập tên của table cần copy, tên của DSN miêu tả database chứa table nguồn, tên của DSN miêu tả database đích rồi nhấn button Start.

   Lưu ý nếu 2 database nguồn và đích được tạo ra bởi 2 hệ quản trị database khác nhau (Foxpro, Access, SQL Server, MySQL, Oracle...) thì có thể xuất hiện vấn đề không tương thích về kiểu dữ liệu của các field dữ liệu. Một lưu ý khác là đoạn code VB do chúng tôi viết chỉ chứa những hoạt động thiết yếu, chứ chưa đầy đủ, còn thiếu những đoạn code xử lý lỗi cho từng hoạt động truy xuất database. Để có được ứng dụng hoàn chỉnh, bạn cần bổ sung thêm những hoạt động xử lý lỗi còn thiếu. 

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu